Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,
e-mail: dpo@dpohotline.cz,
telefon: +420 910 120 377,
datová schránka: tkyd8fz

Obecná Informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Hudební 596/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 619 891 85 je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, který je jejím zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
  • základní umělecké vzdělávání.

Informace o zpracování osobních údajů:

  • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
  • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
  • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Základní umělecké školy Eduarda Marhuly jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

 Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

X