Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci, 

dovoluji si vás seznámit s harmonogramem „možnosti osobní přítomnosti při výuce na Základní umělecké škole Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory“, v návaznosti na dokument „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který jsme obdrželi 4. 5. 2020. 

Od 18. 5. 2020 bude na ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory umožněno zahájit pouze prezenční individuální výuku hudebního oboru.  

Distanční vzdělávání bude nadále pokračovat: 

 • u pedagogů, kteří patří k rizikové skupině, kterou jasně definuje ministerstvo zdravotnictví,  
 • v případě požadavku zletilého žáka, potažmo zákonného zástupce žáka na pokračování formy vzdělávání na dálku, 
 • na některých pobočkách, kde nám v týdnu od 18. 5. 2020 nebude umožněn vstup do těchto prostor (ZŠ Matiční, ZŠ Zelená, ZŠ a MŠ PORG a PORG International School) 
 • ve výuce všech kolektivních předmětů. 

Od 25. 5. 2020 bude na ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory umožněno zahájit i kolektivní výuku hudebního, výtvarného, tanečního i hudebně-dramatického oboru ve skupinách do 15 osob včetně dalších poboček. 

Distanční vzdělávání bude nadále pokračovat: 

 • u pedagogů, kteří patří k rizikové skupině, kterou jasně definuje ministerstvo zdravotnictví,  
 • v případě požadavku zletilého žáka, potažmo zákonného zástupce žáka na pokračování formy vzdělávání na dálku, 
 • vzhledem k prostorovým možnostem ve výuce předmětu Nauka o hudbě. 

Škola bude zajišťovat průběžnou dezinfekci všech prostor. Pro hladký průběh vzdělávání v této nestandardní formě je nezbytné dodržovat zpřísněná hygienická opatření, a to zejména: 

 • vstup do budovy je umožněn jen žákům bez doprovodu rodičů, kteří u vstupu službě odevzdají čestné prohlášení „o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, 
 • nošení roušek ve společných prostorách školy, dodržování 2metrových rozestupů, 
 • zamezení kumulace většího počtu osob na jednom místě,  
 • důsledné dodržování dezinfekce rukou a osobní hygieny, 
 • povinnost používat ve výuce vlastní nástroj. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace si škola vyhrazuje právo na změnu v organizaci výuky, o které by byli zákonní zástupci žáků v předstihu informováni. 

Všechny informace MŠMT ČR, včetně požadovaného čestného prohlášení a souhlasu/žádosti o pokračování distančního vzdělávání, si můžete stáhnout níže:

S úctou

Mgr. Pavla Kovalová

ředitelka školy


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert