Historie školy a současnost

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly vznikla 15. 10. 1907 pod názvem Hudební a varhanická škola Matice školské v Ostravě na Mariánských Horách. Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl žák Leoše Janáčka Eduard Marhula – varhaník, hudební skladatel a významný organizátor hudebního života na Ostravsku. Vyučovalo se hře na varhany, housle, klavír a sólovému zpěvu. V době 1. světové války byla výuka přerušena. Na počátku 30. let vzniká hudebně-pedagogické oddělení, které připravuje budoucí profesionální hudebníky a pedagogy. V roce 1935 se škola přestěhovala do Moravské Ostravy, kde úspěšně rozvíjela svou činnost pod názvem Masarykův ústav hudby a zpěvu. V roce 1949 se otevírá v Mariánských Horách pobočka tohoto ústavu a od školního roku 1950/51 vzniká samostatná hudební škola.

 Od 11. 2. 1994 nese škola ve svém názvu jméno svého zakladatele Eduarda Marhuly a 1. 1. 1995 se stává samostatným právním subjektem. Od založení Asociace ZUŠ je naše škola jejím řádným členem.

Obor, který na naší škole převažuje, je obor hudební. Je rozdělen do oddělení klávesových nástrojů, strunných nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení pěveckého a oddělení hudební teorie a skladby. Kromě výuky sólové hry však klademe důraz na komorní a souborovou hru, o čemž svědčí řada úspěšných a mezi žáky oblíbených komorních seskupení a souborů různého zaměření. Tyto soubory se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží, přehlídek a festivalů nejen u nás, ale i v zahraničí a mezi nejúspěšnější patří soubor bicích nástrojů „Bum Bum Band“ a zejména „Ostravský dětský sbor“.

 Velkou pozornost věnujeme již těm nejmenším v přípravném studiu. Na naší škole však vyrůstá i řada nadějných sólových hudebníků, o čemž svědčí nejenom řada ocenění ze soutěží, ale i nespočet koncertních vystoupení a dalších aktivit. Rovněž se u nás, jako na jedné z mála škol v ČR, vyučuje Skladba/Úvod do skladebných nauk. Ve školním roce 2008/2009 jsme ve spolupráci s ostravským QQ studiem otevřeli nové studijní zaměření Technika zvukového záznamu, po zavedení ŠVP do praxe – Multimediální tvorba.

Snažíme se reflektovat na nové trendy ve vzdělávání a zavádíme je do výuky. Působíme na estetické cítění žáků, udržujeme a rozvíjíme kvalitu výuky a tím vychováváme kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí. Klademe důraz na prezentaci školy na veřejnosti, dbáme na dobré výsledky výuky, kdy naši žáci reprezentují obec i město, prohlubujeme součinnost rodiny a školy. Taneční oddělení se zvláště v posledních letech velmi progresivně rozvíjí, o čemž svědčí nejen stoupající počet žáků, ale i řada vystoupení a získaných ocenění. Od 1.9.2015 opět otevíráme výuku literárně-dramatického oboru.

1. 7. 2012 došlo ke sloučení ZUŠ Eduarda Marhuly a ZUŠ Muglinov. K tomuto rozhodnutí došlo na základě dohody vedení obou škol. ZUŠ v Ostravě-Muglinově se profilovala zejména ve výtvarném oboru, který si za dobu svého působení upevnil pozici v konkurenci ostravských základních uměleckých škol. Žáci dosáhli mnoha význačných ocenění v rámci mezinárodních, celostátních a okresních soutěží. Zúčastňovali se různých národních přehlídek a největšího uznání získali vstupem do celostátního projektu „Města a obce očima dětí“ (www.galerietalentu.cz), jehož kmotry se stal Karel Gott a Lucie Bílá. Výtvarné práce žáků s tématikou „Ostrava“ se zařadily k těm nejlepším v celorepublikovém vydání tří encyklopedií.

V dalších letech chce výtvarný obor pokračovat v kvalitním vzdělávání žáků a ve své tradici – předkládat co nejlepší výsledky své práce v oblasti výtvarného umění.

Spojením všech oborů chceme podpořit zejména realizaci mezioborových projektů (společná komponovaná vystoupení, výstavy atd.), protože příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech – žáků i učitelů. Tyto činnosti bude vedení školy co nejvíce podporovat.

Spojení našich škol přinese pestřejší a kvalitnější nabídku vzdělávání rodičům žáků obou sloučených subjektů.

X